Pages Menu
Categories Menu
Interdicții și obligații referitoare la uleiurile uzate, reglementate prin Hotărârea de Guvern nr. 235/2007

Interdicții și obligații referitoare la uleiurile uzate, reglementate prin Hotărârea de Guvern nr. 235/2007

Persoanele fizice, dar și operatorii economici care utilizează uleiuri alimentare sau alte tipuri de uleiuri au obligația de a colecta și de a preda uleiurile uzate operatorilor economici autorizați să desfășoare activități de colectare, valorificare și/sau eliminare a acestora. Legislația în vigoare interzice deversarea uleiurilor uzate în apă, pe sol sau în sistemele de canalizare, deoarece acestea sunt considerate un factor poluator considerabil.

Toate reglementările cu privire la colectarea, depozitarea și valorificarea uleiurilor uzate de către persoanele fizice și operatorii economici se găsesc mai jos (extras din HG nr. 235/2007):

Se interzic persoanelor fizice şi operatorilor economici:
a) deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafață, apele subterane, apele mării teritoriale şi în sistemele de canalizare;
b) evacuarea pe sol sau depozitarea în condiţii necorespunzãtoare a uleiurilor uzate, precum şi abandonarea reziduurilor rezultate din valorificarea şi incinerarea acestora;
c) valorificarea şi incinerarea uleiurilor uzate prin metode care genereazã poluare peste valorile limită admise de legislaţia în vigoare;
d) amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate prevãzute în anexa nr. 1 şi/sau cu alte tipuri de uleiuri conţinând bifenili policlorurati ori alţi compuşi similari şi/sau cu alte tipuri de substanţe şi preparate chimice periculoase;
e) amestecarea uleiurilor uzate cu motorină, ulei de piroliză, ulei nerafinat tip P3, solvenți, combustibil tip P şi reziduuri petroliere şi utilizarea acestui amestec drept carburant;
f) amestecarea uleiurilor uzate cu alte substanţe care impurifică uleiurile;
g) incinerarea uleiurilor uzate în alte instalaţii decât cele prevãzute în Hotãrârea Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
h) colectarea, stocarea şi transportul uleiurilor uzate în comun cu alte tipuri de deşeuri;
i) gestionarea uleiurilor uzate de cãtre persoane neautorizate;
j) utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.

Generatorii de uleiuri uzate au urmãtoarele obligaţii:

a) să asigure colectarea separatã a întregii cantitãţi de uleiuri uzate generate, conform prevederilor anexei nr. 1, şi stocarea corespunzãtoare până la predare;
b) să asigure valorificarea întregii cantitãţi de uleiuri uzate sau eliminarea acelora care nu mai pot fi valorificate prin mijloace proprii, dacã acest lucru este posibil şi dacã sunt autorizaţi în acest sens, sau să predea uleiurile uzate operatorilor economici autorizaţi să desfãşoare activitãţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare;
c) să livreze uleiurile uzate însoţite de declaraţii pe propria rãspundere, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2, operatorilor economici autorizaţi să desfãşoare activitãţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate;
d) să pãstreze evidența privind uleiul proaspãt consumat, precum şi cantitatea, calitatea, proveniența, localizarea şi înregistrarea stocãrii şi predãrii uleiurilor uzate, potrivit prevederilor lit. b);
e) să raporteze semestrial şi la solicitarea expresã a autoritãţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului competente informaţiile prevãzute la lit. d).

Deţinãtorii de uleiuri uzate au urmãtoarele obligaţii:

a) să predea uleiurile uzate însoţite de declaraţii pe propria rãspundere, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2, operatorilor economici autorizaţi să desfãşoare activitãţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare;
b) să pãstreze evidența privind cantitatea, calitatea, proveniența şi înregistrarea stocãrii şi predãrii uleiurilor uzate, potrivit prevederilor lit. a);
c) să raporteze semestrial şi la solicitarea expresã a autoritãţilor publice teritoriale pentru protecţia mediului informaţiile prevãzute la lit. b).

Persoanele fizice care deţin în gospodãrie uleiuri uzate sunt obligate să predea cu titlu gratuit întreaga cantitate numai operatorilor economici autorizaţi să desfãşoare activitãţi de colectare, valorificare şi/sau de eliminare a uleiurilor uzate.