Pages Menu
Categories Menu

RUCO – Păstrăm România curată!

REGULAMENTUL OFICIAL
CONCURS „PĂSTRĂM ROMÂNIA CURATĂ!”

TU COLECTEZI, NOI TE PREMIEM

Prezentul concurs este desfăşurat în cadrul Activităţii 5 ­ Activităţi de marketing şi promovarea SES şi protecţiei mediului, Subactivitatea 5.2. ­ ”4 Campanii regionale pe teme de protecţie a mediului în şcoli, câte 4 şcoli pe fiecare regiune”, activitate în cadrul proiectului POSDRU/168/6.1/S/146180 intitulat „COMPETENT ȘI OCUPAT PE PIAȚA MUNCII!”

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORII CONCURSULUI:
Concursul este organizat şi desfăşurat de către:
a. Asociaţia Centrul de Cercetare şi Formare a Universităţii de Nord Baia Mare;
b. Asociaţia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială ASSOC Baia Mare;
c. Filiala Bucureşti a Asociaţiei Profesionale Neguvernamentale de Asistenţă Socială ASSOC;
d. Aproximar, Cooperativa de Solidariedade Social, CRL;
e. Structurile de economie socială înființate în cadrul proiectului:
RUCO VÂLCEA SRL
RUCO CONSTANȚA SRL
RUCO ILFOV SRL
RUCO CARAȘ­SEVERIN SRL
RUCO OLT SRL
RUCO ARAD SRL
RUCO BRĂILA SRL
RUCO TULCEA SRL

SECŢIUNEA 2. SCOPUL CAMPANIEI/ CONCURSULUI
2.1 Campania/Concursul are scopul de a informa şi educa elevii cu privire la protejarea naturii prin reducerea poluării şi prin economisirea de resurse primare, în acest caz apa, prin activităţi de colectare a uleiului alimentar uzat provenit din utilizarea casnică a acestuia.

2.2 Campania/Concursul presupune desfăşurarea unor prezentări în şcoli şi diseminarea materialelor educaţionale editate de către Organizatori cu referire la informaţii despre colectarea şi valorificarea prin prelucrarea în scopuri nealimentare a uleiului alimentar uzat.

SECȚIUNEA 3. OBIECTIVELE CAMPANIEI/ CONCURS
Campania/Concursul doreşte să aibă ca rezultate:
– responsabilizarea elevilor în ceea ce priveşte protecţia mediului înconjură tor;
– însuşirea de către elevi a unor deprinderi centrate mă suri de protecţia mediului;
-­ conştientizarea importanţei colectării uleiului alimentar uzat;
– dezvoltarea spiritului competiţional prin participarea efectivă la colectarea selectivă a deşeurilor, în acest caz a uleiului alimentar uzat.

SECŢIUNEA 4. CONDIȚII DE PARTICIPARE
Dreptul de a participa la acest concurs îl au Unitățile de învățământ din regiunile de implementare a proiectului, respectiv Regiunea Bucureşti­Ilfov, Sud­Est, Sud­Vest Oltenia şi Vest. Din fiecare regiune de implementare pot participa maxim 4 școli.

SECŢIUNEA 5. DURATA CAMPANIEI/ CONCURS
Concursul va fi lansat în datele de 09 și 10 noiembrie 2015. Desfășurarea efectivă a campaniei/concurs va fi următoarea: pentru campania lansată în data de 09 noiembrie, data până la care se va colecta uleiul alimentar uzat este data de 26 noiembrie 2015, iar pentru campania lansată în data de 10 noiembrie, data până la care se va colecta uleiul alimentar uzat este data de 27 noiembrie 2015.

SECŢIUNEA 6. ETAPELE CAMPANIEI/ CONCURS
Concursul se va desfăşura pe parcursul a 5 etape distincte descrise în cele ce urmează:
ETAPA I ­ Semnarea Protocolului de colaborare cu şcolile participante;

ETAPA II ­ Realizarea unei campanii de informare şi diseminare a materialelor de informare cu privire la colectarea și reciclarea uleiului alimentar uzat;

ETAPA III ­ Colectarea propriu­zisă a uleiului alimentar uzat în şcoli în perioada 09.11.2015 ­- 26.11.2015, respectiv 10.11.2015 -­ 27.11.2015. Această activitate va fi coordonată de un cadru didactic desemnat de conducerea unității de învățământ care se va ocupa de desfăşurarea concursului.

Prin ULEI ALIMENTAR UZAT se va înţelege orice lichid cu proprietăţi vâscoase, cu caracter imiscibil în apă, de culoare închisă, provenit din utilizarea casnică a uleiului comestibil din floarea soarelui, de măsline, de palmier etc. Din această categorie sunt excluse uleiurile provenite din utilizarea acestuia la motoare termice, transformatoare electrice, şi orice alt tip de ulei utilizat în procese industriale. Colectarea uleiului alimentar uzat se va face în recipienţi speciali, puşi la dispoziţie de către Organizatori sau reprezentanţii acestuia şi vor fi depozitate în locuri speciale situate în spaţii amenajate şi marcate în acest sens în interiorul curţii/ clădirii fiecărei instituţii de învăţământ unde se va desfăşura concursul.

ETAPA IV ­ Colectarea se va realiza zilnic între orele 07:30­8:00 şi 12:00­12:30 de către un reprezentant RUCO. Acesta va cântări și înregistra cantitatea de ulei adusă de fiecare elev pe întreaga perioadă de desfășurare a campanei/ concursului;

ETAPA V ­ Centralizarea informaţiilor privind cantităţile colectate de fiecare şcoală. În urma centralizării datelor privind cantităţile colectate, se va stabili care este şcoala câştigă toare urmând ca aceasta să intre în posesia premiului. Criteriul de evaluare este următorul: şcoala câştigătoare va fi diferenţiată prin cantitatea colectată. Dacă există două şcoli la egalitate cu aceeaşi cantitate colectată, câştigă torul va fi desemnat prin tragere la sorţi.

SECŢIUNEA 7. PREMII
PREMIU DE PARTICIPARE: fiecare elev participant va primi o sticlă, un penar, un pix, un creion personalizat și o diplomă de participare;
PREMIUL I: un videoproiector ­ se acordă un premiu/ regiune
PREMIUL II: un aparat foto ­ se acordă un premiu/ regiune
PREMIUL III: un aparat foto ­ se acordă un premiu/ regiune
MENȚIUNE: un aparat foto ­ se acordă un premiu/ regiune
PREMIU SPECIAL: o excursie la Brașov în data de 01.12.2015 pentru elevul care colectează cea mai mare cantitate de ulei alimentar uzat din cele 4 regiuni, însoțit de părinți și de un reprezentant al unității de învățământ.

SECŢIUNEA 8. ÎNCETAREA/ ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI/ CONCURS
8.1 Concursul poate înceta înainte de împlinirea perioadei precizate în cazul producerii unui eveniment ce constituie forţă majoră ori în cazul intervenirii oricărei situaţii ce poate periclita desfăşurarea concursului, inclusiv în cazul apariţiei oricărei imposibilităţi a Organizatorilor (independente de voinţa lor) de a asigura continuarea în cele mai bune condiţii a concursului.

8.2 Concursul poate înceta înainte de împlinirea perioadei precizate ori poate fi suspendat oricând în baza deciziei Organizatorilor cu condiţia ca aceştia să anunţe în prealabil o astfel de situaţie.

SECŢIUNEA 9. CLAUZE FINALE
Concursul se desfăşoară cu acordul şi sprijinul unităților de învățământ din regiunile de implementare: Bucureşti­Ilfov, Sud­Est, Sud­Vest Oltenia şi Vest;
Participanţii la concurs trebuie să respecte termenii şi condiţiile regulamentului privind desfăşurarea campaniei/ concursului;
Organizatorii îşi rezervă dreptul de a modifica/ completa şi/ sau schimba Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/ sau înceta desfăşurarea concursului, cu condiţia înştiinţării prealabile a participanţilor, a persoanelor şi/ sau instituţiilor publice ori private implicate în desfăşurarea concursului, cu privire la orice modificare a uneia din prevederile acestuia;

Regulamentul este întocmit şi va fi adus la cunoştinţa elevilor, în mod gratuit, în cadrul oricăreia dintre instituţiile de învăţământ unde se desfăşoară concursul. Prezentul Regulament este disponibil gratuit oricărei persoane interesate prin accesarea site­urilor www.ecosoc.ro, www.accfunbm.ro şi www.assoc.ro.